نمایش 1–12 از 14 نتیجه

پکیج استخری و جکوزی (آکواتک)- ۱۵۰

۱۲۹,۰۲۰,۸۴۸ تومان
 • تعداد پره ها:  ۵ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • حداکثرظرفیت حرارتی : (kcal/hr)۱۴۶۰۰۰
 • ظرفیت مبدل استخر :(kcal/hr)۱۲۹۰۰۰
 • ظرفیت مبدل جکوزی:(kcal/hr)۵۲۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم آب گیری استخر : ۱۰۰-۷۰لیتر
 • حجم آب گیری دیگ :۶۵/۹
 • وزن  خالص:۴۵۰ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

موتورخانه یکپارچه هورخش کوتاه- ۵ پره

۳۰,۵۳۵,۲۹۶ تومان
 • تعداد پره ها:  ۵ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۴۳۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب : ۱۰۰لیتر
 • وزن هورخش بلند (بدون مشعل): ۲۱۳ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

موتورخانه یکپارچه هورخش کوتاه- ۴ پره

۲۹,۶۲۰,۰۹۶ تومان
 • تعداد پره ها:  ۴ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۳۳۵۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب : ۱۰۰لیتر
 • وزن هورخش بلند (بدون مشعل): ۱۸۷ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

موتورخانه یکپارچه هورخش بلند- ۵ پره

۳۷,۳۶۶,۶۴۸ تومان
 • تعداد پره ها:  ۵ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۴۳۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب : ۱۰۰لیتر
 • وزن هورخش بلند (بدون مشعل): ۲۷۸ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

موتورخانه یکپارچه هورخش بلند- ۴ پره

۳۵,۳۵۲,۵۹۲ تومان
 • تعداد پره ها:  ۴ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۳۳۵۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب : ۱۰۰لیتر
 • وزن هورخش بلند (بدون مشعل): ۲۵۲ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

موتورخانه یکپارچه آذرخش کوتاه- ۹ پره مبدل دار

۴۷,۰۹۲,۷۶۰ تومان
 • تعداد پره ها:  ۹ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۸۳۱۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب : ۱۶۰لیتر
 • وزن آذرخش کوتاه   مبدل دار (بدون مشعل): ۳۶۳ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

موتورخانه یکپارچه آذرخش کوتاه- ۷ پره مبدل دار

۴۳,۵۹۷,۹۲۸ تومان
 • تعداد پره ها:  ۷ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۶۳۴۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب : ۱۶۰لیتر
 • وزن آذرخش کوتاه   مبدل دار (بدون مشعل): ۳۱۱ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

موتورخانه یکپارچه آذرخش کوتاه- ۵ پره مبدل دار

۴۰,۱۸۷,۰۴۸ تومان
 • تعداد پره ها:  ۵ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۴۳۷۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب : ۱۶۰لیتر
 • وزن آذرخش کوتاه مبدل دار (بدون مشعل): ۲۵۹ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

موتورخانه یکپارچه آذرخش کوتاه- ۹ پره بدون مبدل

۴۳,۵۹۷,۹۲۸ تومان
 • تعداد پره ها:  ۹ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۸۳۱۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب : ۱۶۰لیتر
 • وزن آذرخش کوتاه  بدون مبدل (بدون مشعل): ۳۵۹ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

موتورخانه یکپارچه آذرخش کوتاه- ۷ پره بدون مبدل

۴۰,۱۸۷,۰۴۸ تومان
 • تعداد پره ها:  ۷ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۶۳۴۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب : ۱۶۰لیتر
 • وزن آذرخش کوتاه  بدون مبدل (بدون مشعل): ۳۰۷ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

موتورخانه یکپارچه آذرخش کوتاه- ۵ پره بدون مبدل

۳۶,۶۹۲,۴۸۰ تومان
 • تعداد پره ها:  ۵ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۴۳۷۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب : ۱۶۰لیتر
 • وزن آذرخش بلند (بدون مشعل): ۲۵۵ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

موتورخانه یکپارچه آذرخش بلند- ۹ پره

۵۴,۷۴۶,۹۱۲ تومان
 • تعداد پره ها:  ۹ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۸۳۲۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب : ۱۶۰لیتر
 • وزن آذرخش بلند (بدون مشعل): ۳۹۴ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر