در حال نمایش 6 نتیجه

پکیج زمینی ۷ پره بلند گرمایش از کف فن دار

۵۷,۶۲۶,۰۰۸ تومان
 • تعداد پره ها:  ۷ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۵۴۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب :۳۵ لیتر
 • وزن پکیج زمینی  پره بلند فن دار: ۲۷۰ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۵ اتمسفر

پکیج زمینی ۶ پره گرمایش از کف بلند فن دار

۵۴,۸۴۸,۹۰۴ تومان
 • تعداد پره ها: ۶ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۴۵۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب :۳۰ لیتر
 • وزن پکیج زمینی  پره بلند فن دار: ۲۴۵ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۵ اتمسفر

پکیج زمینی ۵ پره بلند گرمایش از کف فن دار با پمپ گراندفوس

۴۷,۸۲۶,۳۲۸ تومان
 • تعداد پره ها:  ۵ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۳۶۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب :۲۵ لیتر
 • وزن پکیج زمینی  پره بلند فن دار: ۲۲۰ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۵ اتمسفر

پکیج زمینی ۷ پره بلند فن دار

۵۲,۲۲۸,۸۸۰ تومان
 • تعداد پره ها:  ۷ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۵۴۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب :۳۵ لیتر
 • وزن پکیج زمینی  پره بلند فن دار: ۲۷۰ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۵ اتمسفر

پکیج زمینی ۶ پره بلند فن دار

۴۶,۱۹۲,۴۳۲ تومان
 • تعداد پره ها: ۶ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۴۵۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب :۳۰ لیتر
 • وزن پکیج زمینی  پره بلند فن دار: ۲۴۵ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۵ اتمسفر

پکیج زمینی ۵ پره بلند فن دار

۴۰,۱۵۵,۴۵۶ تومان
 • تعداد پره ها:  ۵ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۳۶۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب :۲۵ لیتر
 • وزن پکیج زمینی  پره بلند فن دار: ۲۲۰ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۵ اتمسفر