در حال نمایش 12 نتیجه

پکیج زمینی ۷ پره هوشمند گرمایش از کف فن دار

قیمت اصلی ۹۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۱,۱۳۵,۰۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:  ۷ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۵۴۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب :۳۵ لیتر
 • وزن پکیج زمینی  پره بلند فن دار: ۲۷۰ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۵ اتمسفر

پکیج زمینی ۶ پره هوشمند گرمایش از کف فن دار

قیمت اصلی ۸۷,۰۸۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۸,۳۷۳,۸۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۶ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۴۵۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب :۳۰ لیتر
 • وزن پکیج زمینی  پره بلند فن دار: ۲۴۵ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۵ اتمسفر

پکیج زمینی ۵ پره هوشمند گرمایش از کف فن دار 

قیمت اصلی ۸۴,۶۰۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۶,۱۴۰,۹۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:  ۵ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۳۶۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب :۲۵ لیتر
 • وزن پکیج زمینی   فن دار: ۲۲۰ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۵ اتمسفر

پکیج زمینی ۷ پره هوشمند فن دار

قیمت اصلی ۸۵,۵۷۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۷,۰۲۱,۱۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:  ۷ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۵۴۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب :۳۵ لیتر
 • وزن پکیج زمینی  پره بلند فن دار: ۲۷۰ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۵ اتمسفر

پکیج زمینی ۶ پره هوشمند فن دار

قیمت اصلی ۸۲,۵۱۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۴,۲۵۹,۹۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۶ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۴۵۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب :۳۰ لیتر
 • وزن پکیج زمینی  پره بلند فن دار: ۲۴۵ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۵ اتمسفر

پکیج زمینی ۵ پره هوشمند فن دار

قیمت اصلی ۸۰,۰۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۲,۰۲۷,۰۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:  ۵ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۳۶۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب :۲۵ لیتر
 • وزن پکیج زمینی  پره بلند فن دار: ۲۲۰ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۵ اتمسفر

پکیج زمینی ۷ پره گرمایش از کف فن دار

قیمت اصلی ۸۷,۲۳۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۸,۵۰۸,۸۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:  ۷ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۵۴۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب :۳۵ لیتر
 • وزن پکیج زمینی  پره بلند فن دار: ۲۷۰ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۵ اتمسفر

پکیج زمینی ۶ پره گرمایش از کف فن دار

قیمت اصلی ۸۳,۰۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۴,۷۲۵,۲۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۶ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۴۵۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب :۳۰ لیتر
 • وزن پکیج زمینی  پره بلند فن دار: ۲۴۵ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۵ اتمسفر

پکیج زمینی ۵ پره گرمایش از کف فن دار با پمپ گراندفوس

قیمت اصلی ۷۲,۳۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۵,۱۵۸,۲۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:  ۵ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۳۶۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب :۲۵ لیتر
 • وزن پکیج زمینی  پره بلند فن دار: ۲۲۰ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۵ اتمسفر

پکیج زمینی ۷ پره فن دار

قیمت اصلی ۷۹,۰۶۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۱,۱۵۵,۸۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:  ۷ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۵۴۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب :۳۵ لیتر
 • وزن پکیج زمینی  پره بلند فن دار: ۲۷۰ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۵ اتمسفر

پکیج زمینی ۶ پره فن دار

قیمت اصلی ۶۹,۹۲۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۲,۹۳۱,۶۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۶ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۴۵۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب :۳۰ لیتر
 • وزن پکیج زمینی  پره بلند فن دار: ۲۴۵ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۵ اتمسفر

پکیج زمینی ۵ پره فن دار

قیمت اصلی ۶۰,۷۸۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۴,۷۰۷,۴۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:  ۵ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۳۶۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب :۲۵ لیتر
 • وزن پکیج زمینی  پره بلند فن دار: ۲۲۰ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۵ اتمسفر