خریداران محترم:

لطفاً توجه داشته باشید که هرگونه واریز وجه به حساب پکیج کالا، فقط با شماره حساب‌های زیر معتبر می‌باشد:

بانک ملی

 • شماره حساب:۰۱۰۶۶۴۸۷۷۰۰۰۹ (به نام مهدی کدخدائی)
 • شماره شبا:IR450170000000106648770009
 • شماره کارت: ۸۱۴۶-۱۸۱۳-۹۹۸۲-۶۰۳۷ (به نام مهدی کدخدائی)

بانک سپه

 • شماره حساب :۱۰۰۸۸۸۱۴۰۲ (به نام مهدی کدخدائی)
 • شماره شبا :IR090150000003101008881402
 • شماره کارت:۲۷۶۹-۳۳۲۷-۱۰۱۳-۵۸۹۲ (به نام مهدی کدخدائی)

بانک سامان

 • شماره حساب:۸۳۴۸۰۶۱۸۸۴۷۱ (به نام مهدی کدخدائی)
 • شماره شبا :IR810560083480600188471001
 • شماره کارت:۸۶۴۷-۲۲۳۹-۸۶۱۰-۶۲۱۹( به نام مهدی کدخدائی)

بانک ملت

 • شماره حساب:۱۶۸۱۰۶۳۱۴۱ (به نام مهدی کدخدائی)
 • شماره شبا:IR870120000000001681063141
 • شماره کارت:۲۶۱۳-۰۱۷۶-۳۳۸۹-۶۱۰۴( به نام مهدی کدخدائی)